Cele kształcenia informatycznego – wymagania szczegółowe

Podane są tutaj wymagania szczegółowe kształcenia informatycznego, czyli treści nauczania, dla kolejnych etapów edukacyjnych. Opis treści nauczania, podobnie jak w całej podstawie programowej, jest w języku efektów kształcenia, czyli oczekiwanych umiejętności uczniów.

Opis wymagań szczegółowych ma charakter przyrostowy (dopełniający) – również podobnie, jak w całej podstawie programowej – „Na każdym etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.”

Wychowanie przedszkolne (Załącznik 15 )

Obszar 10 uzupełnić o punkt 4), str. 4, Załącznik 1.

4) używa elektronicznych urządzeń cyfrowych do porozumiewania się z bliskimi i rówieśnikami oraz do zabawy.

Szkoła podstawowa (Załącznik 2)

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należy również – dopisać po punkcie 4) w trzecim wyliczeniu, str. 1, Załącznik 2:

5) umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych przedmiotów metodami wywodzącymi się z informatyki;

Zmiana brzmienia drugiego akapitu po trzecim wyliczeniu na str. 1, Załącznik 2:

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest zainicjowanie przygotowania uczniów do życia w kształtującym się społeczeństwie opartym na wiedzy. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod informatyki oraz wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów.