Etap IV (szkoła ponadgimnazjalna) – zakres podstawowy (wszyscy uczniowie)

Kształcenie informatyczne wszystkich uczniów w szkole ponadgimnazjalnej obejmuje treści wspólne dla wszystkich uczniów. Treści te powinny być realizowane na przykład w formie projektów, które tematycznie powinny uwzględniać zainteresowania uczniów zagadnieniami informatycznymi lub pochodzącymi z innych dziedzin (przedmiotów). W ten sposób uczniowie, którzy wybiorą dalszą drogę kształcenia w innej niż informatyka dziedzinie będą mogli poznać zastosowania informatyki w ich dziedzinie zainteresowań. Uczniowie zaś zainteresowani informatyką mają na tym etapie edukacyjnym okazję do współpracy nad realizacją większych projektów rozwijających ich kompetencje informatyczne, jak i kompetencje podejmowania różnych ról w projektach informatycznych.

 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
  1. Planuje proces informatycznego rozwiązywania problemu z uwzględnieniem podstawowych kroków myślenia komputacyjnego, indywidualnie i zespołowo.
  2. Stosuje graficzne sposoby reprezentacji problemów i wizualizacji algorytmicznych metod ich rozwiązywania.
  3. Posługuje się abstrakcją w sprowadzaniu problemów do znanych problemów i do stosowania poznanych metod rozwiązywania.
  4. Rozwija umiejętność czytania algorytmów, a przez to znajomość algorytmów, zapoznając się z ich gotowymi implementacjami w wybranym języku programowania.
  5. Stosuje myślenie komputacyjne w podejściu do rozwiązywania problemów z różnych przedmiotów i dziedzinach wiedzy.
  6. Dyskutuje na temat roli myślenia komputacyjnego i jego metod, takich jak: abstrakcja, reprezentacja danych, redukcja, podejście heurystyczne w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin.
 2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
  1. Stosując różne techniki projektowania i analizy: programuje rozwiązania problemów, testuje ich poprawność dla różnych danych i szacuje efektywność rozwiązań w odniesieniu wykorzystania zasobów komputera (czasu obliczeń i zajętej pamięci).
  2. Projektuje, tworzy i utrzymuje stronę internetową z wykorzystaniem odpowiednich sieciowych narzędzi do projektowania i tworzenia stron.
  3. Posługuje się modelowaniem i symulacją modeli w interpretacji sytuacji problemowych.
  4. Dobiera odpowiednie narzędzia informatyczne i zasoby w realizacji zadań i w rozwiązywaniu problemów.
  5. Posługując się odpowiednimi aplikacjami przygotowuje obszerne dokumenty i prezentacje (np. projekty graficzne, filmy, witryny WWW), o strukturze dostosowanej do treści, przeznaczenia i przyjętego formatu.
  6. Opracowuje strategie poszukiwania informacji w sieci z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i zasobów oraz ich funkcji. Znajduje dane ukryte w sieciowych bazach danych. Ocenia przydatność elektronicznych źródeł informacji z uwzględnieniem ich rzetelności, wiarygodności i pełności w odniesieniu do problemów, które rozwiązuje.
  7. Korzysta z informacji zawartych rozbudowanych bazach danych, w tym sieciowych, posługując się odpowiednimi narzędziami, które służą do udostępniania lub zarządzania bazą.
  8. Korzysta z wybranych serwisów e-learningowych do wspomagania zajęć szkolnych lub własnego rozwoju
  9. Charakteryzuje popularne systemy operacyjne oraz określa, czym się różnią.
 3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
  1.  Opracowuje kryteria rozbudowy lub zakupu nowego zestawu komputerowego i/lub oprogramowania.
  2. Opisuje funkcje innych niż komputer urządzeń cyfrowych i korzysta z możliwości ich programowania.
  3. Charakteryzuje sieć Internet, jej budowę i funkcjonowanie (protokoły). Opisuje podstawowe topologie sieci komputerowej, przedstawia i porównuje zasady działania i funkcjonowania sieci komputerowej typu klient-serwer, peer-to-peer.
  4. Opisuje i realizuje instalację domowej sieci komputerowej.
  5. Diagnozuje awarie zestawu komputerowo-sieciowego i samemu radzi sobie z awarią lub korzysta przy tym z pomocy (help desk).
  6. Pisze esej na temat związany z informatyką i technologią, posługując się przy tym poprawnie terminologią i sformułowaniami dotyczącymi tych dziedzin.
 4. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
  1. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektu informatycznego, przyjmuje przy tym różne role w zespole realizującym projekt.
  2. Posługuje się narzędziami pomocnymi przy organizacji pracy nad projektem.
  3. Potrafi ocenić zalety pracy zespołowej nad projektem i wykorzystywać je również przy realizacji projektów z innych dziedzin (przedmiotów).
  4. Korzysta z otwartych zasobów w sieci i współtworzy je.
  5. Opisuje przykłady wpływu informatyki i technologii komputerowej na najważniejsze sfery życia osobistego i zawodowego, w takich dziedzinach, jak: ochrona zdrowia, handel, bankowość, komunikacja, transport, przemysł, administracja. Korzysta z wybranych e-usług w zakresie administracji i zdrowia.
  6. Określa znaczenie wykluczenia i wkluczenia cyfrowego. Przedstawia korzyści, jakie przynosi informatyka i technologia komputerowa osobom o specjalnych potrzebach, w tym potrzebach edukacyjnych.
  7. Przedstawia pozytywny i negatywny wpływ technologii na kulturę i komunikacje społeczną.
  8. Wyjaśnia, jak technologia może prowadzić do wzrostu dobrobytu obywateli i społeczeństw, ale także może zwiększać różnice społeczne.
  9. Przedstawia trendy w historycznym rozwoju informatyki i technologii i ich wpływ na społeczne postrzeganie roli tych dziedzin w rozwoju społecznym i rozwoju społeczeństw.
 5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
  1. Postępuje w warunkach szkolnych i w sieci zgodnie z zasadami netykiety oraz zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi: ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w dostępie do informacji i utworów obcych. Jest świadomy konsekwencji łamania tych zasad.
  2. Omawia rolę kodowania informacji, technik autentykacji, kryptografii i podpisu elektronicznego w ochronie informacji i w dostępie do niej.
  3. Potrafi opisać szkody dla indywidualnych osób i dla społeczeństwa, jakie mogą spowodować działania pirackie w sieci

Przykładowe tematy i zakres projektów, tematycznie związanych z informatyką

Tu wymieniamy pewną liczbę przykładowych tematów projektów indywidualnych i zespołowych. Zakres tematyczny projektów jest dość szeroki, by każdy uczeń, bez względu na stopień zainteresowania informatyką, mógł znaleźć temat interesujący dla niego. Wśród tematów mogą być również projekty w pełni informatyczne, którymi mogą być zainteresowani uczniowie podejmujący kształcenie informatyczne w zakresie rozszerzonym. Zaleca się jednak, by ci uczniowie byli liderami zespołów złożonych z uczniów mniej zainteresowanych przyszłym kształceniem informatycznym.

Temat 1. Edytory i procesory tekstu.

Temat 2. Organizacja wieloosobowego spotkania

Temat 3. Symulacja algorytmów matematycznych 12

Temat 4. Doświadczenia rzeczywiste i wirtualne w przyrodzie: opis, realizacja, opracowanie wyników.

Temat 5. Materiały reklamowo-marketingowe dla firmy lub przedsięwzięcia.

Temat 6. Kryptografia – dawniej, w czasie wojny i dziś.

Temat 7. Symulacja finansowa i wizualizacja graficzna większego przedsięwzięcia, np. budowy domu.