Etapy III i IV (Załącznik 4)

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należy również – dopisać po punkcie 4) w drugim wyliczeniu, str. 1, Załącznik 4:

5. myślenie komputacyjne – umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych przedmiotów metodami wywodzącymi się z informatyki;

Zmiana brzmienia drugiego akapitu po drugim wyliczeniu na str. 1, Załącznik 4:

Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do życia w kształtującym się społeczeństwie opartym na wiedzy. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania i rozwijania umiejętności komputacyjnego myślenia oraz wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów.

Zgodnie z podstawą programową (Załącznik 4, preambuła), „Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym … tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych [nasze wyróżnienie], a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie.” W związku z tym:

  1. W gimnazjum (na III etapie edukacyjnym) kształcenie informatyczne obejmuje wszystkich uczniów w podstawowym zakresie. Ponadto uczniowie zainteresowani pogłębionym kształceniem informatycznym (np. startujący w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów lub w Olimpiadzie Informatycznej) mogą podjąć się realizacji bardziej zaawansowanych treści i osiągnięcia umiejętności informatycznych na wyższym poziomie. Niektóre z tych treści są uwzględnione w podstawie, poprzedzono je gwiazdką *. Okazją do zwiększonej personalizacji kształcenia, w tym informatycznego, zarówno pod względem treści, jak i użytych pomocy dydaktycznych, może być realizacja projektów gimnazjalnych.
  2. W szkole ponadgimnazjalnej (na IV etapie edukacyjnym) wszyscy uczniowie są objęci kształceniem informatycznym w podstawowym zakresie i zgodnie z podstawa programową „możliwe jest ponadto kształcenie w zakresie rozszerzonym o istotnie szerszych wymaganiach w stosunku do zakresu podstawowego”.
  3. Kształcenie informatyczne wszystkich uczniów w szkole ponadgimnazjalnej obejmuje treści wspólne dla wszystkich uczniów, które tematycznie mogą uwzględniać zainteresowania uczniów zagadnieniami informatycznymi lub pochodzącymi z innych dziedzin (przedmiotów), będących obszarem zainteresowań uczniów. Dogodną formą realizacji tych zajęć jest metoda projektów, która umożliwia elastyczne potraktowanie tematyki zajęć. Zajęcia te mogą być również przeznaczone na uzupełnienie zakresu informatyki, niezbędnego w dalszym kształceniu informatycznym. Na przykład, w technikach te zajęcia powinny być w pełni poświęcone na naukę programowania.
  4. W szkole ponadgimnazjalnej, kształcenie informatyczne w zakresie rozszerzonym przygotowuje m.in. do egzaminu maturalnego z informatyki, ale głównie jest wprowadzeniem do przyszłego kształcenia informatycznego w uczelni wyższej..